MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

 • Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD:

 • หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547
 • หลักสูตร RCC เมื่อปี 2555
 • หลักสูตร RCP เมื่อปี 2555
 • หลักสูตร FGP เมื่อปี 2555

การกระทำผิด

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
2549-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ MBK
2546-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร MBK
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน MBK
2545-2558 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน MBK
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด
2548-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
ก.ย. 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
ก.ย. 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2554-ก.ย. 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • จำนวนบริษัทจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 8 บริษัท
 • จำนวนบริษัทมหาชนจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นางผาณิต พูนศิริวงศ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD

 • หลักสูตร RCC เมื่อปี 2552
 • หลักสูตร ACP เมื่อปี 2549
 • หลักสูตร DCP เมื่อปี 2548
 • หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547

การกระทำผิด:

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน MBK
ปัจจุบัน ประธานบริษัท และผู้จัดการทั่วไป บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
2517-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์เอ๊กซเปรส จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แนวหน้า เน็ตเวิร์ค จำกัด
2539-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟ รีสอร์ท จ􀄞ำกัด
2528-2539 กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2540-ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2536-ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนพันบาทเพื่อตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537-2558 กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2543-ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ และประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
2548-ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
2551-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
2558-ปัจจุบัน อนุกรรมการ สิทธิมนุษยชน เด็ก และการศึกษา
2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • จำนวนบริษัทจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 4 บริษัท
 • จำนวนบริษัทมหาชนจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 9 แห่ง

นายประชา ใจดี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:

 • ไม่มี

การอบรมจากสถาบัน IOD

 • หลักสูตร ACP เมื่อปี 2550
 • หลักสูตร DAP เมื่อปี 2547

การกระทำผิด:

 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:
2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ MBK
2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หินอ่อนบาตัน จำกัด
2547-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

 • จำนวนบริษัทจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 2 บริษัท
 • จำนวนบริษัทมหาชนจำกัดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 1 บริษัท
 • จำนวนนิติบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน - แห่ง

นายธเนศ ขันติการุณ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน