MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่ม MBK แบ่งธุรกิจออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

ศูนย์สนับสนุนองค์กร

โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจของ MBK ทั้ง 8 กลุ่ม จะแบ่งนโยบายการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้แต่ละบริษัททำหน้าที่ดำเนินงานและรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ธุรกิจศูนย์การค้าดำเนินธุรกิจโดย MBK ด้วยการให้เช่าพื้นที่ภายใน อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” (“MBK Center”) แบ่งลักษณะของการให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า MBK Center ออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. การให้เช่าพื้นที่ระยะยาว มีกำหนดระยะเวลาเช่ามากกว่า 3 ปี พร้อมเก็บค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายุ สัญญาเช่า คิดเป็น สัดส่วน 18% ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
  2. การให้เช่าพื้นที่ระยะสั้น มีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ถึง 3 ปี เรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน คิดเป็น สัดส่วน 82% ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด

ธุรกิจศูนย์การค้าดำเนินธุรกิจโดย MBK ด้วยการให้เช่าพื้นที่ภายใน อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

  1. ผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า
    • ผู้เช่าหลัก ได้แก่ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ศูนย์ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์รวมอาหารนานาชาติ ศูนย์รวมธนาคาร เป็นต้น โดย MBK มีการคัดเลือกผู้เช่าที่มีความเหมาะสมตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีฐานะการเงินที่มั่นคง
    • ผู้เช่ารายย่อย ได้แก่ ร้านค้าปลีก ที่จำหน่ายสินค้าทั่วไป โดย MBK มีการคัดเลือกร้านค้าปลีกที่มีสินค้า และบริการที่มี ความหลากหลายและมีคุณภาพ
  2. ผู้ใช้บริการ และซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้า ได้แก่ บุคคลที่เข้าไปใช้บริการภายในศูนย์การค้า ซึ่งครอบคลุมไปถึงบุคคล หลายกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ