MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

รางวัล

 

จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และ ได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมิน และรางวัลต่างๆ จากองค์กรต่างๆ ดังนี้

 

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยในปี 2562 โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 677 บริษัท ซึ่งประเมินผลโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพฯ 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี2555 เป็นต้นมา


 

บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาธิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จากการคัดเลือก ทั้งหมดในปี2562 จำนวน 771, ปี2561 จำนวน 683, ปี 2560 จำนวน 656 และปี2559 จำนวน 621 บริษัท ทั่วประเทศ