MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

สิทธิของผู้ถือหุ้น

 

บริษัท ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด และสิทธิอื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระ การประชุม การเสนอรายชื่อคณะกรรมการกรณีสรรหาและแต่งตั้งใหม่ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดย ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

(1) การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

การประชุมสามัญประจำปี บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุม จะมีการระบุวาระการประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประชุม พร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบ วาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัท ประกาศงดรับการลงทะเบียน การโอนหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดในขณะนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต่อมา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1.(2) “ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ” บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมกำหนดในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น . เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 52 วัน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม ซึ่งระยะเวลาการส่งหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังกล่าวนับจากกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นที่นัดไว้เดิม ซึ่งหลังจากคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2564 พร้อมขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) ให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนด วัน เวลา วิธีการในการเข้าประชุมไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม บริษัท ได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ หรืออีกช่องทางหนึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ตามวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ 2 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้ บริษัท มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว รวมถึงยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/63 วันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท จากเดิมกำหนดในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 และให้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) พร้อมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด คอยให้คำปรึกษาในกรณี ผู้ถือหุ้นพบปัญหาในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านคู่สายที่บริษัท แจ้งไปพร้อมขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ก่อนประชุม เจ้าหน้าที่บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะตรวจสอบคำร้องเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดการประชุมเมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ หากคำร้องไม่ได้รับการอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งสาเหตุและสามารถยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัท เข้าประชุมรวม 10 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กล่าวคือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยมี นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ มิได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง รวมทั้งมี นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ

วาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัท จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ทีละคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(3) การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม ตลอดจนดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงาน วีดีทัศน์ของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.mbkgroup.co.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว