MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยการดำเนินงานด้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจัดทำตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (กลต.)

บริษัทฯ มีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการเป็น “กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและการลงทุนอย่างมีศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร และสังคมไปพร้อมกันอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร ประกอบไปด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นผลเชิงเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ที่สำคัญในการร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า และการรณรงค์ให้พนักงานในองค์กร มีจิตสำนึกที่ดีในร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการจ้างงานอย่างเคร่งครัด โดยมีความตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยยึดหลักตามแนวทางของการเป็น “องค์กรไทย หัวใจสีเขียว”

การรวบรวมข้อมูลเนื้อหาของรายงาน ได้มาจากหน่วยงานภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ อาทิ หน่วยงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การเงิน ทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับโดยตรงผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม โดยรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการจัดทำขึ้น และปรับปรุงหัวข้อเนื้อหาให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ